Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 57. Ôn tập chung có đáp án

  • 340 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 121 × 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy kết quả của phép tính là 605.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 65 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy kết quả của phép tính là 16 (dư 1)


Câu 3:

Đã tô màu một phần mấy hình sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình trên được chia thành 8 phần bằng nhau.

Tô màu 1 phần

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{8}\] hình tròn.


Câu 4:

Giá trị biểu thức 15 x (15 – 9) x 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

15 x (15 – 9) x 0 = 0

Vậy giá trị biểu thức là 0


Câu 5:

Tứ giác MNKL có bao nhiêu góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tứ giác MNKL có 2 góc vuông: góc đỉnh M, góc đỉnh N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận