Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 6. Bảng nhân 3 có đáp án

  • 390 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 3 x 7 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Kết quả của phép tính 3 x 7 = 21


Câu 2:

Tìm tích hai số biết thừa số thứ nhất là 3 và thừa số thứ hai là số lớn nhất có một chữ số.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Vậy tích của hai số trên là: 3 x 9 = 27


Câu 3:

Điền vào ô trống:

Điền vào ô trống: A. 10 B. 11 C. 12 D. 14 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3 × 1 = 3

3 × 2 = 6

3 × 3 = 9

….

3 × 5 = 15

3 × 6 = 18

3 × 7 = 21

Số cần điền vào ô trống là 3 × 4 = 12


Câu 4:

Một cái bàn có 3 chỗ ngồi. Hỏi 3 cái bàn có mấy chỗ ngồi ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba cái bàn có số chỗ ngồi là:

3 × 3 = 9 (chỗ)

Đáp số: 9 chỗ


Câu 5:

Cửa hàng có 3 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 10kg. Một người vào mua 2 bao gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ba bao gạo có số ki - lô - gam là:

3 × 10 = 30 (kg)

Hai bao gạo có số ki- lô- gam là:

2 × 10 = 20 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

30 – 20 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận