Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 9. Gấp một số lên một số lần có đáp án

  • 384 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

6 gấp lên 3 lần ta được số:

6 × 3 = 18

Vậy số cần điền vào ô trống là 18


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 5 × 5 = 25

Vậy số 5 gấp lên 5 lần được số 25

Do đó số cần điền vào ô trống là 5


Câu 3:

An có 3 cái kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 An có 3 cái kẹo, Hoa có số kẹo gấp 3 lần An. Hỏi Hoa có bao nhiêu cái kẹo? (ảnh 1)

Hoa có số cái kẹo là:

3 × 3 = 9 (cái kẹo)

Đáp số: 9 cái kẹo


Câu 4:

An có 3 cái bút, Bình hơn An 2 cái bút, Cường có số bút gấp 2 lần số bút của Bình. Hỏi Cường có bao nhiêu cái bút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bình có số cái bút là:

3 + 2 = 5 (cái bút)

Cường có số cái bút là:

5 × 2 = 10 (cái bút)

Đáp số: 10 cái bút


Câu 5:

Năm nay Bình 3 tuổi, Dũng gấp 2 lần số tuổi của Bình và Lan gấp 3 lần số tuổi của Bình. Hỏi năm nay, Dũng và Lan bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm nay, Dũng có số tuổi là:

3 × 2 = 6 (tuổi)

Năm nay, Lan có số tuổi là:

3 × 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Dũng 6 tuổi; Lan 9 tuổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận