Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 1: Các số trong phạm vi 10 000 (Phần 2) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 3 637 được đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 3 637 gồm 3 nghìn, 6 trăm, 3 chục, 7 đơn vị.

Số 3 637 được đọc là ba nghìn sáu trăm ba mươi bảy.


Câu 2:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 6 473 ... 7 472 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 6 473 và 7 472 đều có 4 chữ số. Số 6 473 có chữ số hàng nghìn là 6, số 7 472 có chữ số hàng nghìn là 7.

Vì 6 < 7 nên 6 473 < 7 472.

</></>


Câu 3:

Số “Hai nghìn không trăm mười bảy” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: Số “Hai nghìn không trăm mười bảy” được viết là: 2 017


Câu 4:

Số lớn nhất trong các số 3 573, 7 352, 7 256, 2 568 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 2 568 < 3 573 < 7 256 < 7 352 nên 7 352 là số lớn nhất.

</>


Câu 5:

Số liền sau của số 9 998 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số liền sau của số 9 998 là 9 999


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận