Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 11: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm (Phần 2) có đáp án

  • 215 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số 53 đến hàng chục:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 53 gần số 50 hơn nên số 53 được làm trong đến hàng chục là 50


Câu 2:

Làm tròn số 87 đến hàng chục:

Xem đáp án

Vì 87 gần số 90 hơn nên số 87 làm tròn đến hàng chục là 90.


Câu 3:

Làm tròn số 35 đến hàng chục

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy số 35 cách đều hai số 30 và 40.

Theo quy ước: Khi làm tròn số 35 đến hàng chục, ta được số 40


Câu 4:

Làm tròn số 532 đến hàng trăm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số 532 gần số 500 hơn số 600 nên làm tròn số 532 đến hàng trăm là 500.


Câu 5:

Làm tròn số 679 đến hàng trăm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì số 679 gần số 700 hơn số 600 nên làm tròn số 670 đến hàng trăm là 700.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận