Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 12: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn (Phần 2) có đáp án

  • 193 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Làm tròn số 5 400 đến hàng nghìn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy số 5 400 gần với số 5 000 hơn số 6 000 nên làm tròn số 5 400 đến hàng nghìn ta được số 5 000.


Câu 2:

Làm tròn số 7 900 đến hàng nghìn

Xem đáp án

Ta thấy số 7 900 gần số 8 000 hơn số 7 000 nên làm tròn số 7 900 đến hàng nghìn ta được số 8 000.


Câu 3:

Làm tròn số 5 500 đến hàng nghìn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 5 500 cách đều hai số 5 000 và 6 000.

Vậy theo quy ước: Khi làm tròn số 5 500 đến hàng nghìn, ta được: 6 000.


Câu 4:

Làm tròn số 65 000 đến hàng chục nghìn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta thấy: Số 65 000 cách đều hai số 60 000 và 70 000.

Vậy theo quy ước: Khi làm tròn số 65 000 đến hàng chục nghìn, ta được: 70 000.


Câu 5:

Làm tròn số 89 000 đến hàng chục nghìn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thấy: Số 89 000 gần với số 90 000 hơn số 80 000.

Nên khi làm tròn số 89 000 đến hàng chục nghìn ta được số 90 000.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận