Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 17: Tháng – năm (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tháng 1 có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 1 có 31 ngày


Câu 2:

Tháng 5 năm 2022 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 5 có 31 ngày.


Câu 3:

Tháng 6 có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tháng 6 có 30 ngày.


Câu 4:

Các tháng có 30 ngày trong năm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các tháng có 30 ngày trong 1 năm là: tháng Bốn, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười một.


Câu 5:

Các tháng có 31 ngày trong năm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các tháng có 31 ngày trong năm là: tháng Một, tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Mười, tháng Mười hai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận