Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 18: Em ôn lại những gì đã học (Phần 2) có đáp án

  • 155 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 98 500 được đọc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số 98 500 gồm 9 chục nghìn, 8 nghìn, 5 trăm.

Số 98 500 được đọc là: Chín mươi tám nghìn năm trăm.


Câu 2:

Số liền sau của số 76 489 là số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số liền sau của số 76 489 là số: 75 490


Câu 3:

Làm tròn số 67 945 đến hàng nghìn, ta được số:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta thấy số 67 945 gần số 68 000 hơn số 67 000 nên khi làm tròn đến hàng nghìn, ta được số: 68 000


Câu 4:

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ:

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Kim ngắn chỉ chưa đến số 5, kim dài chỉ đến vạch 48 nên đồng hồ chỉ 4 giờ 48 phút.


Câu 5:

Đường kính của hình tròn là:

Đường kính của hình tròn là:   A. OA 	 B. OC 	 C. OB 	 D. AC (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là D

Đường kính của hình tròn là: AC

OA, OB, OC là bán kính của hình tròn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận