Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 2: Các số trong phạm vi 10 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 161 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm số được biểu thị dưới hình sau:

 Tìm số được biểu thị dưới hình sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 5 đơn vị

Vậy số được nói đến là: 3 425


Câu 2:

Số 7 855 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 7 855 được đọc là: Bảy nghìn tám trăm năm mươi lăm.


Câu 3:

Số 4 382 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 4 832 gồm: 4 nghìn, 8 trăm, 3 chục, 2 đơn vị.


Câu 4:

Viết số 6 708 thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 6 708 = 6 000 + 700 + 8


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 4 500 + 2 000 ... 5 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 4 500 + 2000 = 6 500 mà 6 500 > 5 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận