Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 22: Tiền Việt Nam (Phần 2) có đáp án

  • 195 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mẹ cho An 20 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 1 cuốn vở giá 5 000 đồng, một cục tẩy giá 8 000 đồng và một chiếc bút giá 3 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

An mua đồ hết số tiền là:

5 000 + 8 000 + 3 000 = 16 000 (đồng)        

An còn lại số tiền là:

20 000 – 16 000 = 4 000 (đồng)

Đáp số: 4 000 đồng                                       


Câu 2:

Tổng giá trị các tờ tiền được cho dưới đây là:

Tổng giá trị các tờ tiền được cho dưới đây là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng giá trị các tờ tiền là:

10 000 + 5 000 + 2 000 = 17 000 (đồng)

Đáp số: 17 000 đồng


Câu 3:

Một nải chuối có giá 23 00 đồng. Một ki-lô-gam táo có giá 76 000 đồng. Hỏi số tiền để mua một ki-lô-gam táo nhiều hơn số tiền để mua một nải chuối là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số tiền để mua một ki-lô-gam táo nhiều hơn số tiền mua một nải chuối là:

76 000 – 23 000 = 53 000 (đồng)

Đáp số: 53 000 đồng


Câu 4:

Trong túi của bà có 4 tờ 5 000 đồng, 7 tờ 1 000 đồng và 8 tờ 2 000 đồng. Hỏi bà có tất cả bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Bà có số tiền là:

5 000 × 5 + 1 000 × 7 + 2 000 × 8 = 38 000 (đồng)

Đáp số: 38 000 đồng                                     


Câu 5:

Minh mua một con cá vàng hết 25 000 đồng, một con cá bảy màu hết 6 000 đồng. Minh đưa cho bác chủ cửa hàng một tờ 50 000 đồng. Hỏi bác chủ cửa hàng sẽ cần phải trả lại bao nhiêu tiền thừa cho Minh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bác chủ cửa hàng cần trả lại số tiền thừa là:

50 000 – 25 000 – 6 000 = 19 000 (đồng)

Đáp số: 19 000 đồng

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận