Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 25: Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 218 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 323 × 3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính.

×4 323       3¯   12 969


Câu 2:

Kết quả phép tính 3 087 × 2 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta đặt tính rồi tính.

×3 087       2¯    6 174 


Câu 3:

Kết quả phép tính 7 342 × 3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta đặt tính rồi tính.

×7 342       3¯  22 026


Câu 4:

Kết quả phép tính 8 000 × 6 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta thực hiện tính nhẩm: 8 nghìn × 6 = 48 nghìn

Vậy 8 000 × 6 = 48 000


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 240 × 3 … 280 × 3

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta thực hiện phép tính:

240 × 3 = 720 

280 × 3 = 840

Như vậy 240 × 3 < 280 × 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận