Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 26: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 179 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả phép tính 48 448 : 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính

Kết quả phép tính 48 448 : 4 là: (ảnh 1)

Câu 2:

Số dư của phép tính 627 : 2 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đặt tính rồi tính

Số dư của phép tính 627 : 2 là: A. 3 	 B. 4 	 C. 2 	 D. 0 (ảnh 1)

Câu 3:

Nếu lấy một số có 5 chữ số nào đó chia cho 4 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 4 là 3.


Câu 4:

Điền số vào chỗ trống: … × 2 = 2 468

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Ta thực hiện phép tính 2 468 : 2 được kết quả bằng 1 234.


Câu 5:

Phép tính có số dư bằng 2 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để tìm phép tính có số dư là 2, ta cần tìm số dư của từng phép tính:

639 : 3 = 213 (dư 0)

608 : 3 = 202 (dư 2)

263 : 2 = 131 (dư 1)

3 963 : 3 = 1 321 (dư 0)

Vậy phép tính có số dư bằng 2 là 608 : 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận