Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 27: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 27: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 162 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 978 : 3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đặt tính rồi tính

Kết quả của phép tính 978 : 3 là: A. 326 	 B. 322 	 C. 323 	 D. 324 (ảnh 1)

Câu 2:

Điền vào chỗ trống 1 245 : … = 3

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ta thực hiện phép

Điền vào chỗ trống 1 245 : … = 3 A. 405 	 B. 411 	 C. 415 	 D. 425 (ảnh 1)

Câu 3:

Phép tính có số dư bằng 1 là: 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Để tìm phép tính có số dư là 1, ta cần tìm số dư của từng phép tính: 

327 : 2 = 163 (dư 1)

369 : 3 = 123 (dư 0)

335 : 3 = 111 (dư 2)

3 055 : 5 = 611 (dư 0)


Câu 4:

Kết quả của phép tính 4 565 : 5 là: 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính

Kết quả của phép tính 4 565 : 5 là:  A. 193	 B. 319	 C. 913  	 D. 862 (ảnh 1)

Câu 5:

Số dư lớn nhất của phép tính có số chia bằng 8 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 8 là 7.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận