Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 32: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Phần 2) có đáp án

  • 181 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

… + 1 354 = 2 396

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết.

Ta thực hiện phép tính 2 396 – 1 354 được kết quả bằng 1 042.


Câu 2:

… − 1 902 = 1 803

Xem đáp án

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ta thực hiện phép tính 1 803 + 1 902 được kết quả bằng 3 705.


Câu 3:

4 065 − … = 1 022

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta thực hiện phép tính 4 065 – 1 022 = 3 043.


Câu 4:

… + 2 000 = 3 400

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ta thực hiện phép tính 3 400 – 2 000 được kết quả bằng 1 400.


Câu 5:

164 − … = 132

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta thực hiện phép tính 164 – 132 được kết quả bằng 32.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận