Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 33: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 208 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

… × 5 = 5 505.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Ta thực hiện phép tính 5 505 : 5 được kết quả bằng 1 101.


Câu 2:

… : 2 = 3 456

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Ta thực hiện phép tính 3 456 × 2 được kết quả bằng 6 912.


Câu 3:

7 535 : … = 5

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ta thực hiện phép tính 7 535 : 5 = 1 507.

7 535 : … = 5 A. 1 507 	 B. 1 705 	 C. 1 057 	 D. 1 750 (ảnh 1)

Câu 4:

… × 2 = 5 306.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Ta thực hiện phép tính 5 306 : 2 = 2 653.


Câu 5:

… : 3 = 1 356

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Ta thực hiện phép tính 1 356 × 3 = 4 068.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận