Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 34: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

2 416 : … = 4

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ta thực hiện phép tính 2 416 : 4 được kết quả bằng 604.

2 416 : … = 4 A. 640 	 B. 604 	 C. 644 D. 460 (ảnh 1)

Câu 2:

1 524 + … = 6 297

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết.

Ta thực hiện phép tính 6 297 – 1 524 được kết quả bằng 4 773.


Câu 3:

… - 2 085 = 1 830

Xem đáp án

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ta thực hiện phép tính 1 830 + 2 085 được kết quả bằng 3 915.


Câu 4:

6 025 − … = 2 031

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ cho hiệu.

Ta thực hiện phép tính 6 025 – 2 031 = 3 994.


Câu 5:

… × 3 = 2 496

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Ta thực hiện phép tính 2 496 : 3 được kết quả bằng 832.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận