Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 35: Diện tích một hình (Phần 2) có đáp án

  • 164 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây, được tạo thành từ các ô vuông như nhau:

Cho hình vẽ dưới đây, được tạo thành từ các ô vuông như nhau: (ảnh 1)

                      

Chọn cụm từ thích hợp vào để đặt vào chỗ trống trong câu sau:

Diện tích hình C … diện tích hình B.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình B gồm 4 ô vuông, hình C cũng gồm 4 ô vuông, mà các ô vuông bằng nhau nên:

Diện tích hình C = diện tích hình B.


Câu 2:

Cho hình dưới đây được tạo thành từ những ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có diện tích 1 cm2

Cho hình dưới đây được tạo thành từ những ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có diện tích  (ảnh 1)

Hình vẽ trên có diện tích bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đếm các ô vuông ta biết hình vẽ trên có 6 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích 1 cm2.

Vậy hình vẽ trên có diện tích là 1 × 6 = 6 cm2.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Chọn cụm từ thích hợp vào để đặt vào chỗ trống trong câu sau:  (ảnh 1)

Chọn cụm từ thích hợp vào để đặt vào chỗ trống trong câu sau:

Diện tích hình A … tổng diện tích hình H và hình G.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình H là 5 ông vuông, diện tích hình G là 5 ô vuông.

Diện tích hình A là 10 ô vuông

Tổng diện tích hình H và hình G là:

5 + 5 = 10 (ô vuông)

Vậy diện tích hình A bằng tổng diện tích hình H và hình G.


Câu 4:

Cho các hình sau:

Cho các hình sau:    Trong các hình trên, hai hình có diện tích bằng nhau là: (ảnh 1)

Trong các hình trên, hai hình có diện tích bằng nhau là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình A có diện tích là 5 ô vuông.

Hình B có diện tích là 4 ô vuông.

Hình C có diện tích là 4 ô vuông.

Hình E có diện tích là 3 ô vuông.

Vậy hình B và hình C có diện tích bằng nhau.


Câu 5:

Cho hình sau:

Cho hình sau:   Diện tích hình H gồm số ô vuông là: (ảnh 1)

Diện tích hình H gồm số ô vuông là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta đếm được hình H có 11 ô vuông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận