Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 37: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông (Phần 2) có đáp án

  • 170 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình chữ nhật: Tính diện tích hình chữ nhật A biết rằng 1 ô vuông có diện tích là 1cm2.

 Diện tích hình chữ nhật: Tính diện tích hình chữ nhật A biết rằng 1 ô vuông có diện tích là 1cm2.AA D. 4 cm2       (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình chữ nhật A có:

4 × 2 = 8 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2.

Diện tích hình chữ nhật A là:

1 × 8 = 8 (cm2)

Đáp số: 8 (cm2)


Câu 2:

Tính diện tích hình sau:

Tính diện tích hình sau: 3cm 3cm 6cm6cm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2


Câu 3:

Tính diện tích hình sau:

Tính diện tích hình sau:  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình vuông là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2


Câu 4:

 Trong hai hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn hơn

 Trong hai hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn hơn  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật là:

9 × 6 = 54 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

7 × 7 = 49 (cm2)

Ta có: 54 cm2 > 49 cm2

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn hơn hình vuông.


Câu 5:

 Tính diện tích hình sau:

 Tính diện tích hình sau:  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

4 – 2 = 2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

4 × 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình trên là:

8 + 4 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận