Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 45: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 45: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 190 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:  2 000 × 4 =…

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là C

Ta nhẩm: 2 nghìn × 4 = 8 nghìn

Vậy 2 000 × 4 = 8 000

Số cần điền vào chỗ trống là: 8 000.


Câu 2:

Kết quả của phép toán 93 628 – 71 353 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép toán trừ là:

93 628 – 71 353 = 22 275


Câu 3:

Trang trại nuôi gà nhà Minh có 18 987 con. Bố Minh bán đi 10 677 con. Hỏi nhà Minh còn bao nhiêu con gà?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là A

Trang trại nhà Minh còn số con gà là:

18 987 – 10 677 = 8 310 (con)

Đáp số: 8 310 con gà


Câu 4:

Một đội công nhân tham gia sửa một đoạn đường. Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được 3 392 mét đường. Do đẩy nhanh tiến độ nên ngày thứ hai đội đó sửa được 4 413 mét đường. Hỏi cả hai ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là A

Cả hai ngày đội công nhân sửa được số mét đường là: 3 392 + 4 413 = 7 805 (m)

Đáp số: 7 805 m


Câu 5:

Bạn Nam có 4 326 viên bi, Hùng có nhiều hơn Nam 78 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là B

Hùng có số viên bi là:
4 326 + 78 = 4 404 (viên bi)
Cả hai bạn có số viên bi là:
4 404 + 4 326 = 8 730 (viên bi)
Đáp số: 8 730 viên bi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận