Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 48: Ôn tập chung (Phần 2) có đáp án

 • 181 lượt thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Điền vào ô trống

Điền vào ô trống  A. 66 000      B. 65 000       C. 70 000        D. 63 000 (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hai ô liên tiếp cách nhau 2 000 đơn vị nên ô trống cần điền là 66 000.


Câu 2:

Kết quả của biểu thức 48 325 – 96 232 : 4 + 1 000 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

48 325 – 96 232 : 4 + 1 000

= 48 325 – 24 058 + 1 000

= 24 267 + 1 000

= 25 267


Câu 3:

Chỉ ra đường kính của hình tròn tâm A

Chỉ ra đường kính của hình tròn tâm A  A. MN      B. DN     C. MC   D. AC (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường kính của hình tròn tâm A là MC.


Câu 4:

An tham gia lớp học múa từ 7 giờ. Buổi học kéo dài 2 giờ. Vậy An được nghỉ học vào lúc mấy giờ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

An được nghỉ học vào lúc:

7 giờ + 2 giờ = 9 giờ

Đáp số: 9 giờ


Câu 5:

Trong thùng có 2 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa sô – cô - la. Mai lấy ngẫu nhiên một hộp. Hỏi Mai có chắc chắn lấy được hộp sữa sô – cô - la không?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Mai không thể chắc chắn được vì trong hộp gồm cả hai loại sữa. Có thể xảy ra trường hợp Mai lấy được hộp sữa dâu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận