Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 5: Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 207 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 65 401 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 65 401 được đọc là: Sáu mươi lăm nghìn bốn trăm linh một

Câu 2. Số “bảy ba nghìn tám trăm mười hai” được viết là:

A. 73 802

B. 73 182

C. 73 812

D. 73 820

Đáp án đúng là: C

Số “bảy ba nghìn tám trăm mười hai” được viết là: 73 812


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 55 000 + 3000 ... 75 000 – 10 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Em tính nhẩm:

55 nghìn + 3 nghìn = 58 nghìn

Vậy 55 000 + 3 000 = 58 000

75 nghìn – 10 nghìn = 65 nghìn

Vậy 75 000 – 10 000 = 65 000

Vì 58 000 < 65 000 nên 55 000 + 3000 < 75 000 – 10 000


Câu 3:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 36 473, 78 573, 25 736, 86 276. Cách sắp xếp đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì 86 276 < 78 573 < 36 473 < 25 736.

Nên cách sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé đúng là: 86 276, 78 573, 36 473, 25 736.


Câu 4:

Viết số 76 087 thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

76 084 = 70 000 + 6 000 + 80 + 4


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số ... gồm 4 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 9 chục, 1 đơn vị.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 45 291 gồm 4 chục nghìn 5 nghìn 2 trăm 9 chục 1 đơn vị.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận