Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 8: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm nằm giữa hai điểm A và B là điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì ba điểm A, Q, B thẳng hàng nên Q là điểm nằm giữa hai điểm A và B


Câu 2:

Ba điểm A, B, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?

 Ba điểm A, B, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai? ABCABC (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ba điểm A, B, C là ba điểm không thẳng hàng


Câu 3:

O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba điểm A, O, B là ba điểm thẳng hàng nên điểm O nằm giữa hai điểm A và B


Câu 4:

Biết O là trung điểm của đoạn thẳng MN theo hình vẽ sau:

Số thích hợp điển vào dấu “?” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

M là trung điểm của đoạn thẩng MN nên MO = ON = 4 cm.


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn AB, N là trung điểm của đoạn MB. Độ dài đoạn thẳng MN là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Độ dài của đoạn thẳng MB là:

80 : 2 = 40 (cm)

Độ dài của đoạn thẳng MN là:

40 : 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận