Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 1. Các số trong phạm vi 10 000 có đáp án

  • 232 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào dấu?

Điền số thích hợp vào dấu? A. 1 400 B. 2 400 C. 140 D. 240 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thích hợp để điền vào ô trống là 2400


Câu 2:

Số Bảy nghìn viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số Bảy nghìn được viết là 7 000


Câu 3:

Số 9 000 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 9 000 đọc là Chín nghìn


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

1 000

2 000

?

4 000

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 1 000 đơn vị.

Ta có:

1 000 + 1000 = 2 000

2000 + 1000 = 3 000

3000 + 1000 = 4 000

4000 + 1000 = 5 000

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 3000; 5000

1000

2000

3000

4000

5000

 


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

?

5 100

5 200

5 300

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau lớn hơn số đứng trước 100 đơn vị

Ta có:

5 000 + 100 = 5 100

5100 + 100 = 5 200

5200 + 100 = 5 300

5300 + 100 = 5 400

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 5 000; 5 400

5000

5100

5200

5300

5400


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận