Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 11. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

. Số 18 làm tròn đến hàng chục ta được số

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì ta làm tròn lùi, còn lại thì làm tròn tiến

+ Số 18 có chữ số hàng đơn vị là 8

+ Do 8 > 5 nên ta làm tròn tiến thành số 20

Vậy số 18 làm tròn đến chữ số hàng chục thành số 20


Câu 2:

Số 34 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Số 34 có chữ số hàng đơn vị là 4

+ Do 4 < 5 nên ta làm tròn lùi thành số 30

Vậy số 34 làm tròn đến chữ số hàng chục thành số 30


Câu 3:

Một tủ sách có 236 cuốn sách. Bốn bạn An, Bình, Mai, Lan có đưa ra nhận xét như sau:

+ An nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì tủ sách có khoảng 230 cuốn sách

+ Bình nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì tủ sách có khoảng 240 cuốn sách

+ Mai nói: Nếu làm tròn đến hàng trăm thì tủ sách có khoảng 300 cuốn sách

+ Lan nói: Nếu làm tròn đến hàng chục thì tủ sách có khoảng 200 cuốn sách

Hỏi có mấy bạn đưa ra nhận xét đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có hai bạn Bình và Lan phát biểu đúng

* Làm tròn đến chữ số hàng chục: Số 236 có chữ số hàng đơn vị là 6, do 6 > 5 nên khi làm tròn đến chữ số hàng chục, ta làm tiến lên thành số 240. Do đó Bình phát biểu đúng, An phát biểu sai.

* Làm tròn đến chữ số hàng trăm: Số 236 có chữ số hàng chục là 3, do 3 < 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm, ta làm tròn lùi thành số 200. Do đó Mai phát biểu sai, Lan phát biểu đúng.


Câu 4:

Số 438 làm tròn đến hàng trăm thành số 500”. Phát biểu trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lưu ý: Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn lùi, còn lại thì làm tròn tiến

+ Số 438 có chữ số hàng chục là 3

+ Do 3 < 5 nên ta làm tròn lùi thành số 400

Vậy số 438 làm tròn đến hàng trăm thành số 400

Do đó phát biểu trên là sai.


Câu 5:

Một nông trại trồng 255 cây cà phê. Bác nông dân nói “Nông trại của tôi trồng khoảng 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã làm tròn số cây cà phê đến hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 255 có chữ số hàng chục là 5. Do 5 = 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm, ta làm tròn tiến thành số 300

Vậy bác nông dân đã làm tròn số cây cà phê ở nông trại đến hàng trăm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận