Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 13. Luyện tập chung có đáp án

  • 219 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số “Ba nghìn hai trăm linh năm” viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số ba nghìn hai trăm linh năm được viết là 3 205


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

2 536

2 537

2 538

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số trên được viết theo thứ tự tăng dần, số đứng sau lớn hơn số đứng trước 1 đơn vị,

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 2 539; 2 540; 2 541

2 536

2 537

2 538

2 539

2 540

2 541


Câu 3:

Số 5 260 có chữ số hàng đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 5 260 gồm: 5 chục, 2 trăm, 6 chục, 0 đơn vị

Do đó chữ số hàng đơn vị là số 0


Câu 4:

Số 89 làm tròn đến hàng chục là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 89 có chữ số hàng đơn vị là 9, do 9 > 5 nên khi làm tròn đến chữ số hàng chục, ta làm tròn tiến thành số 90.


Câu 5:

Số bé nhất trong các số 528; 4 264; 317; 10 000 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong các số đã cho:

+ Số 528 và số 317 là hai số có 3 chữ số

+ Số 4 264 có 4 chữ số

+ Số 10 000 có 5 chữ số

+ Số 528 có chữ số hàng trăm là 5, số 317 có chữ số hàng trăm là 3. Do 3 < 5 nên ta có 317 < 528

Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn ta được: 317; 528; 4 264; 10 000

Vậy số 317 là số bé nhất trong dãy số trên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận