Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 16. Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) có đáp án

  • 205 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đồng hồ chỉ mấy giờ? A. 12 giờ 50 phút B. 12 giờ 53 phút C. 11 giờ 53 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đồng hồ đang chỉ 11 giờ 53 phút.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì

+ Kim giờ chỉ giữa số 2 và số 3

+ Kim phút chỉ số 6


Câu 3:

Em vào lớp lúc 14 giờ. Lúc đó thuộc buổi nào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

14 giờ là khoảng thời gian vượt quá 12 giờ

Nên 14 giờ là 2 giờ chiều


Câu 4:

Em tan học lúc …. giờ …. phút

Em tan học lúc giờ phút A. 5 giờ 45 phút B. 4 giờ 45 phút C. 5 giờ 9 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim ngắn ở khoảng giữa số 4 và số 5

Kim dài chỉ số 9

Vậy đồng hồ chỉ 4 giờ 45 phút


Câu 5:

2 ngày = … giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

1 ngày = 24 giờ

2 ngày = 24 giờ × 2 = 48 giờ

Vậy 2 ngày = 48 giờ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận