Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 18. Em ôn lại những gì đã học có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 95 218 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 95 218 đọc là chín mươi lăm nghìn hai trăm mười tám


Câu 2:

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 2 đơn vị viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 5 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 2 đơn vị viết là 53 802


Câu 3:

Điền dấu >, <, = vào ô trống

8 063

…?...

15 307

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 8 063 là số có 4 chữ số

Số 15 307 là số có 5 chữ số

Do 4 < 5 nên 8 063 < 15 307

Vậy ta cần điền dấu < vào ô trống


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

15 601

15 603

15 605

?

15 609

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 2 đơn vị

Ta có:

15 601 + 2 = 15 603

15 603 + 2 = 15 605

15 605 + 2 = 15 607

15 607 + 2 = 15 609

15 609 + 2 = 15 611

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 15 607; 15 611


Câu 5:

Số 82 306 làm tròn đến hàng nghìn được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 82 306 có chữ số hàng trăm là 3, do 3 < 5 nên khi làm tròn đến hàng nghìn, ta làm tròn lùi thành số 82000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận