Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 2. Các số trong phạm vi 10 000 (tiếp theo) có đáp án

  • 235 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống Nghìn 2 Trăm ? Chục 3 Đơn vị 5 (ảnh 1)

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

?

3

5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình trên gồm: 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục, 5 đơn vị

Vậy số cần điền vào ô trống là 4


Câu 2:

Số gồm 6 nghìn, 0 trăm, 2 chục, 7 được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gồm 6 nghìn, 0 trăm, 2 chục, 7 đơn vị được viết là 6 027


Câu 3:

Số gồm 2 nghìn, 6 trăm, 9 đơn vị đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số gồm 2 nghìn, 6 trăm, 9 đơn vị viết là: 2 609.

Số 2 609 đọc là hai nghìn sáu trăm linh chín


Câu 4:

Số 5 274 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số gồm 5274 gồm 5 nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 đơn vị


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

4 831

=

4 000

+

800

+

?

+

1

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 4831 gồm 4 nghìn, 8 trăm, 3 chục, 1 đơn vị

Do đó: 4831 = 4000 + 800 + 30 + 1

Vậy số cần điền vào ô trống là số 30


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận