Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 21. Phép trừ trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 281 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 42 216 – 13 184 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 Kết quả của phép tính 42 216 – 13 184 là: A. 28 132 B. 28 032 C. 29 032 D. 29 132 (ảnh 1)

+ 6 trừ 4 bằng 2, viết 2

+ 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1

+ 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0

+ 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9, viết 9 nhớ 1

+ 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2

Vậy 42 216 – 13 184 = 29 032


Câu 2:

Kết quả của phép tính 4 579 – 2 468 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép tính 4 579 – 2 468 là: A. 2 111 B. 2 011 C. 1 101 D. 1 110 (ảnh 1)

+ 9 trừ 8 bằng 1, viết 1

+ 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

+ 5 trừ 4 bằng 1, viết 1

+ 4 trừ 2 bằng 1, viết 2

Vậy 4 579 – 2 468 = 2 111

 


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 7 000

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 7 000 12000 - 5000 83000 - 23000 25200 - 5000 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta thực hiện tính nhẩm:

+ 12 000 – 5 000

12 nghìn – 5 nghìn = 7 nghìn

Vậy 12 000 – 5 000 = 7 000

+ 83 000 – 23 000

83 nghìn – 23 nghìn = 60 nghìn

Vậy 83 000 – 23 000 = 60 000

+ 25 200 – 1000

25 nghìn – 1 nghìn = 24 nghìn

25 nghìn 2 trăm – 1 nghìn = 24 nghìn 2 trăm

Vậy 25 200 – 1 000 = 24 200

+ 14 700 – 700

7 trăm – 7 trăm = 0

14 nghìn 7 trăm – 7 trăm = 14 nghìn

Vậy 14 700 – 700 = 14 000


Câu 4:

An nói rằng “Hiệu của hai số 56 378 và 5 624 là 50 754”. Hỏi An nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 56 378 – 5 624 = 50 754


An nói rằng “Hiệu của hai số 56 378 và 5 624 là 50 754”. Hỏi An nói đúng hay sai? (ảnh 1)

+ 8 trừ 4 bằng 4, viết 4

+ 7 trừ 2 bằng 5, viết 5

+ 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1

+ 5 thêm 1 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

Vậy 56 378 – 5 624 = 50 754


Câu 5:

Tìm x, biết x + 11 234 = 29 062

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại

x + 11 234 = 29 062

x                = 29 062 – 11 234

x                = 17 828

Vậy x = 17 828


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận