Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 23. Nhân với số có một chữ số (không nhớ) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 1 424 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

Kết quả của phép tính 1 424 × 2 là: A. 2 848 B. 2 646 C. 2 648 D. 2 846 (ảnh 1)

+ 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

+ 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống

21 301

×

3

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 21 301 × 3 = 63 903

 Điền số còn thiếu vào ô trống A. 54 634 B. 63 903 C. 55 624 (ảnh 1)

+ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

+ 3 nhân 0 bằng 0, viết 0

+ 3 nhân 9 bằng 9, viết 9

+ 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

+ 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

Vậy 21 301 × 3 = 63 903


Câu 3:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 66 006

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 66 006 A. 2 321 x 2 B. 11 001 x 6  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 66 006 A. 2 321 x 2 B. 11 001 x 6  (ảnh 2)

Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào ô trống

4 300 × 2

?

2 120 × 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 4 300 × 2 = 8 600

           2 120 × 4 = 8 480

Số 8 600 và số 8 480 đều có chữ số hàng nghìn là 8. Số 8 600 có chữ số hàng trăm là 6, số 8 480 có chữ số hàng trăm là 4. Do 6 > 4 nên 8 600 > 8 480

Vậy ta cần điền dấu > vào ô trống


Câu 5:

Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả bé nhất

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

2 000 × 0 = 0

1 234 × 2 = 2 468

12 000 × 3 = 36 000

10 021 × 1 = 10 021

Ta có: 0 < 2 468 < 10 021 < 36 000

Vậy trong bốn phép tính trên, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 2 000 × 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận