Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 25. Luyện tập có đáp án

  • 195 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10 615?

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10 615? A. 4 423 x 2 B. 3 091 x 8 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10 615? A. 4 423 x 2 B. 3 091 x 8 (ảnh 2)

Vậy phép tính 2 123 × 5 có kết quả bằng 10 615


Câu 2:

Kết quả của phép tính 14 732 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Kết quả của phép tính 14 732 x 2 là: A. 29 464 B. 28 464 C. 19 464 (ảnh 1)

+ 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

+ 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

+ 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1

+ 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

+ 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

Vậy 14 732 × 2 = 29 464


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống 6 000 Gấp 2 lần ? Gấp 6 lần ?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 000 × 2 = 12 000

12 000 × 6 = 72 000

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 12 000; 72 000


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Thừa số

19 000

Thừa số

4

Tích

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thực hiện phép tính 19 000 × 4

Nhẩm: 19 nghìn × 4 = 76 nghìn

Vậy 19 000 × 4 = 76 000

Số cần điền vào ô trống là 76 000


Câu 5:

So sánh kết quả của hai phép tính

182 × 3

128 × 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

182 × 3 = 546

128 × 3 = 384

Số 546 có chữ số hàng trăm là 5; số 384 có chữ số hàng trăm là 3

Do 5 > 3 nên 546 > 384

Vậy 182 × 3 > 128 × 3

Vậy ta cần điền dấu > vào ô trống


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận