Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 27. Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 762 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

762 : 3 = 254

 

Kết quả của phép tính 762 : 3 là: A. 186 B. 263 C. 254 D. 162 (ảnh 1)

+ 7 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 6, 16 chia 3 được 5, viết 5

5 nhân 3 bằng 15, 16 trừ 15 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 762 : 3 = 254


Câu 2:

Điền số còn thiếu vào ô trống

847

:

7

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

Điền số còn thiếu vào ô trống 847 : 7 = ? A. 121 B. 131 C. 221 D. 231 (ảnh 1)

+ 8 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1

+ Hạ 4, 14 chia 7 được 2, viết 2

2 nhân 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0

Vậy 847 : 7 = 121


Câu 3:

Điền số còn thiếu vào ô trống

32 475

:

2

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 

 

Điền số còn thiếu vào ô trống 32 475 : 2 = ? A. 17 238 B. 17 237 (ảnh 1)

+ 3 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 2 được 6, viết 6

6 nhân 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

+ Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 2 được 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 5, 15 chia 2 được 7, viết 7

7 nhân 2 bằng 14, 15 trừ 14 bằng 1

Vậy 32 475 : 2 = 16 237 (dư 1)


Câu 4:

Phép chia nào dưới đây có thương là 191

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phép chia nào dưới đây có thương là 191 A. 426 : 3 B. 856 : 7 (ảnh 1)

Vậy phép chia 955 : 5 có thương là 191


Câu 5:

Phép chia nào dưới đây có số dư là 2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép chia nào dưới đây có số dư là 2? A. 612 : 4 B. 515 : 3 C. 34 245 : 2 (ảnh 1)
Vậy phép chia 515 : 3 được thương là 171 và có số dư là 2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận