Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 28. Luyện tập có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

726

:

3

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

Điền số thích hợp vào ô trống 726 : 3 = ? A. 242 B. 150 C. 162 (ảnh 1)

+ 7 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1

+ Hạ 2, 12 chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 726 : 3 = 242


Câu 2:

Phép chia 9 178 : 7 có số dư là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

 

Phép chia 9 178 : 7  có số dư là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 (ảnh 1)

+ 9 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 9 trừ 7 bằng 2

+ Hạ 1, 21 chia 7 được 3, viết 3

3 nhân 7 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1

Vậy 9178 : 7 = 1311 (dư 1)

Vậy phép chia 9178 : 7 có số dư là 1


Câu 3:

Phép chia nào dưới đây có số dư là 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép chia nào dưới đây có số dư là 3 A.  508 : 2 B. 753 : 3 C. 5687 : 4 D. 7268 : 6 (ảnh 1)

Vậy phép chia 5 687 : 4 được thương là 1421 và có số dư là 3


Câu 4:

Tìm x, biết: 7288 : x = 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Số cần tìm là:

7288 : 4 = 1822

Vậy x = 1822

 

Tìm x, biết: 7288 : x = 4 A. 1322 B. 2544 C. 1822 D. 3854 (ảnh 1)

+ 7 chia 4 được 1, viết 1

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3

+ Hạ 2, 32 chia 4 được 8, viết 8

8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 7 288 : 4 = 1 811


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

38 425

2

?

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 

 

Điền số thích hợp vào ô trống Số bị chia 38 425 Số chia 2 Thương ? Số dư ? (ảnh 1)

+ 3 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1

+ Hạ 8, 18 chia 2 được 9, viết 9

9 nhân 2 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0

+ Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 2 được 2 viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1

Vậy 38 425 : 2 = 19 212 (dư 1)

Vậy phép chia 38425 : 2 được thương là 19212 và dư 1


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận