Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 29. Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) có đáp án

  • 167 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

. Kết quả của phép tính 624 : 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 

. Kết quả của phép tính 624 : 6 là: A. 104 B. 114 C. 124 D. 134 (ảnh 1)

+ 6 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 2, 2 chia 6 được 0, viết 0

0 nhân 6 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2

+ Hạ 4, 24 chia 6 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 624 : 6 = 104


Câu 2:

Số dư của phép chia 2 617 : 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

 

Số dư của phép chia 2 617 : 2 là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 1)

+ 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 2 được 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 1, 1 chia 2 được 0, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

+ Hạ 7, 17 chia 2 được 8, viết 8

8 nhân 2 bằng 16, 17 trừ 16 bằng 1

Vậy 2617 : 2 = 1308 (dư 1)


Câu 3:

Điền số còn thiếu vào ô trống

6 318

:

9

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 

Điền số còn thiếu vào ô trống 6 318 : 9 = ? A. 600 B. 700 C. 620 (ảnh 1)

+ 63 chia 9 được 7, viết 7

7 nhân 9 bằng 63, 63 trừ 63 bằng 0

+ Hạ 1, 1 chia 9 được 0, viết 0

0 nhân 9 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

+ Hạ 8, 18 chia 9 được 2, viết 2

2 nhân 9 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0

Vậy 6318 : 9 = 702

Vậy số cần điền vào ô trống là 702


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào ô trống

45 305

:

?

=

5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 

Điền số còn thiếu vào ô trống 45 305 : ? = 5 (ảnh 1)

+ 45 chia 5 được 9, viết 9

9 nhân 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

+ Hạ 3, 3 chia 5 được 0, viết 0

0 nhân 5 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3

+ Hạ 0, 30 chia 5 được 6, viết 6

6 nhân 5 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

Vậy 45305 : 5 = 9061


Câu 5:

Tìm y, biết 192 : y = 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Ta có: y = 192 : 6 = 32

Vậy số cần tìm là 32


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận