Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 3. Làm quen với chữ số la mã có đáp án

  • 281 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là: X


Câu 2:

Số VII đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số VII đọc là 7


Câu 3:

Số 18 được viết dưới dạng số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 18 được viết dưới dạng số La Mã là: XVIII

V đọc là 5

XX đọc là 10

XIX đọc là 19


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: III, V, I, XIX

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số La Mã trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: I, III, V, XIX


Câu 5:

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các câu dưới đây

1. XV đọc là mười bảy

2. XIX đọc là mười chín

3. I đọc là mười

4. V đọc là năm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phát biểu 1 là sai vì XV đọc là mười lăm

Phát biểu 2 là đúng. XIX đọc là mười chín

Phát biểu 3 là sai vì I đọc là một

Phát biểu 4 là đúng. V đọc là năm

Vậy có hai phát biểu đúng là phát biểu 2 và 4.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận