Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 30. Luyện tập có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

2 453

:

6

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Điền số thích hợp vào ô trống 2 453 : 6 = ? A. 408 (dư 5) B. 409 (ảnh 1) 

+ 24 chia 6 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 6 được 0, viết 0

0 nhân 6 bằng 0, 5 trừ 9 bằng 5

+ Hạ 3, 53 chia 6 được 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 53 trừ 48 bằng 5

Vậy 2453 : 6 = 408 (dư 5)

 


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

68 139

Số chia

3

Thương

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 

Điền số thích hợp vào ô trống Số bị chia 68 139 Số chia 3 Thương ? (ảnh 1)

+ 6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2

+ Hạ 1, 21 chia 3 được 7, viết 7

7 nhân 3 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0

+ Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1

1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0

+ Hạ 9, 9 chia 3 được 3, viết 3

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0

Vậy 68 139 : 3 = 22 713


Câu 3:

Kết quả của phép tính 40 000 : 8 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

40 nghìn : 8 = 5 nghìn

Vậy 40 000 : 8 = 5 000


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 6 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thực hiện tính nhẩm:

8 nghìn : 2 = 4 nghìn

Vậy: 8 000 : 2 = 4 000

 

15 nghìn : 3 = 5 nghìn

15 000 : 3 = 5 000


35 nghìn : 5 = 7 nghìn

35 000 : 5 = 7 000

 

42 nghìn : 7 = 6 nghìn

42 000 : 7 = 6 000

 


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

21 287

Số đã cho giảm đi 7 lần

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số đã cho giảm đi 7 lần ta được số:

21 287 : 7 = 3041

Vậy số cần điền vào ô trống là 3041

 

Điền số thích hợp vào ô trống Số đã cho 21 287 Số đã cho giảm đi 7 lần  (ảnh 1)

+ 21 chia 7 được 3, viết 3

3 nhân 7 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0

+ Hạ 2, 2 chia 7 được 0, viết 0

0 nhân 7 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2

+ Hạ 8, 28 chia 7 được 4, viết 4

4 nhân 7 bằng 28, 28 trừ 28 bằng 0

+ Hạ 7, 7 chia 7 được 1, viết 1

1 nhân 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0

Vậy 21 287 : 7 = 3 041


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận