Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 33. Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo) có đáp án

  • 260 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

Số cần tìm là:

27 : 9 = 3

Vậy ta cần điền số 3 vào ô trống


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Thừa số

?

Thừa số

5

Tích

4055

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

Số cần tìm là:

4 055 : 5 = 811

Vậy ta cần điền số 811 vào ô trống


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống ? x 5 ? x2 4140 A. 2070; 414 B. 414; 2070 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số khi nhân 2 được kết quả là 4140 là:

4140 : 2 = 2070

Số khi nhân 5 được kết quả là 2070 là:

2070 : 5 = 414

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 414; 2070


Câu 4:

Một cuốn sách của 568 trang, bạn Giang đọc trong 4 ngày hết cuốn sách đó. Hỏi mỗi ngày Giang đọc bao nhiêu trang, biết số trang Giang đọc mỗi ngày là như nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi ngày Giang đọc số trang sách là:

568 : 4 = 142 (trang)

Đáp số: 142 trang


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Điền số còn thiếu vào ô trống 224 : ô trống = 2 A. 112 B. 122 C. 202 D. 212 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Số cần tìm là:

224 : 2 = 112

Vậy ta cần điền vào ô trống số 112


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận