Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 34. Luyện tập chung có đáp án

  • 228 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống 3 236 + ô trống = 12 568 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm một số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại

Số cần tìm là:

12 568 – 3 236 = 9 332


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống ? + 42 15 236 - 1 527 ? A. 15 194; 13 709 (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số khi cộng với 42 được kết quả là 15 236 là:

15 236 – 42 = 15 194

Số thứ hai là:

15 236 – 1 527 = 13 709


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Thừa số

?

Thừa số

4

Tích

9 664

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

Số cần tìm là:

9 664 : 4 = 2 416


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

?

Số chia

5

Thương

5 240

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

Vậy số cần tìm là:

5 240 × 5 = 26 200


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống Thùng thứ hai có … ki – lô – gam đào? (ảnh 1)

Thùng thứ hai có … ki – lô – gam đào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thùng thứ hai có số ki – lô – gam đào là:

45 – 25 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận