Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 35. Diện tích một hình có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu đúng: A. Diện tích của tam giác ABD lớn hơn diện tích của tứ giác ABCD (ảnh 1)

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tam giác BCD hoàn toàn nằm trong hình tứ giác ABCD nên diện tích của tam giác BCD bé hơn diện tích của tứ giác ABCD


Câu 2:

Hình bên dưới có … ô vuông

Hình bên dưới có ô vuông A. 4 B. 10 C. 12 D. 16 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình bên dưới gồm có 12 ô vuông


Câu 3:

So sánh diện tích hình A và diện tích hình B

So sánh diện tích hình A và diện tích hình B A. Lớn hơn B. Bé hơn (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình A gồm có 14 ô vuông, Hình B cũng gồm có 14 ô vuông

Như vậy diện tích của hình A bằng diện tích của hình B


Câu 4:

Hình vẽ dưới đây gồm bao nhiêu ô vuông?

Hình vẽ dưới đây gồm bao nhiêu ô vuông? A. 9  B. 8 C. 10 D. 11 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình trên gồm có 9 ô vuông


Câu 5:

Quan sát hình vẽ dưới đây

Quan sát hình vẽ dưới đây Diện tích hình A Diện tích hình B? (ảnh 1)

Diện tích hình A …. Diện tích hình B?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình A gồm có 9 ô vuông

Hình B gồm có 6 ô vuông

Do 9 > 6 nên diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận