Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 40. Bảng số liệu thống kê có đáp án

  • 251 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu thống kê trên, cho biết chiều cao của bạn Huệ là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu trên gồm 2 hàng, hàng 1 là tên của các bạn học sinh, hàng 2 là chiều cao tương ứng.

Từ bảng số liệu, ta thấy, tương ứng với tên Huệ là 143 cm.

Vậy Huệ cao 143 cm


Câu 2:

Cho bảng thống kê số sản phẩm tái chế của các bạn học sinh lớp 3 như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số sản phẩm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, cho biết tổng số sản phẩm tái chế cả 3 lớp làm được là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bảng thống kê trên có hai hàng: Hàng trên ghi tên các lớp, hàng dưới ghi tên số sản phẩm tái chế tương ứng với các lớp.

Dựa vào bảng trên ta thấy:

Lớp 3A làm được 12 sản phẩm

Lớp 3B làm được 14 sản phẩm

Lớp 3C làm được 15 sản phẩm

Vậy cả ba lớp làm được số sản phẩm là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phầm)

Đáp số: 41 sản phẩm


Câu 3:

Cho bảng thống kê sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 oC

20 oC

30 oC

Quan sát bảng số liệu và cho biết nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn nhiệt độ ở Sapa bao nhiêu oC?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bảng số liệu trên có hai hàng ngang: Hàng 1 là các địa điểm, Hàng 2 là nhiệt độ tương ứng với từng địa điểm.

Từ bảng thống kê trên, ta thấy:

Nhiệt độ ở Hà Nội là 38oC

Nhiệt độ ở Sapa là 20oC

Nhiệt độ ở Cà Mau là 30oC

Do đó nhiệt độ ở Hà Nội cao hơn nhiệt độ ở Sapa:

38oC – 20oC = 18oC


Câu 4:

Cho bảng số liệu sau

Lớp

3A

3B

3C

Số học sinh

30

35

32

Dựa vào bảng trên, cho biết lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng số liệu trên có 2 hàng: Hàng thứ nhất ghi tên lớp, hàng thứ 2 ghi số lượng học sinh của mỗi lớp.

Nhìn vào bảng ta thấy: 3 lớp được ghi trong bảng là: lớp 3A, lớp 3B, lớp 3C. Trong đó lớp 3A có 30 học sinh, lớp 3B có 35 học sinh; lớp 3C có 32 học sinh.

Như vậy lớp 3B có 35 học sinh.


Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

Lớp

3A1

3A2

3A3

Nam

20

15

16

Nữ

14

20

17

Quan sát bảng số liệu và cho biết, lớp 3A3 có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bảng số liệu trên có 3 hàng: Hàng thứ nhất ghi tên lớp, hàng thứ hai ghi số lượng học sinh nam, hàng thứ 3 ghi số lượng học sinh nữ của lớp đó

Quan sát bảng số liệu, ta thấy: Lớp 3A3 có 16 học sinh nam và 17 học sinh nữ.

Như vậy lớp 3A3 có tất cả số học sinh là:

16 + 17 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận