Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 44. Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 257 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 2 538 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 2 538 đọc là Hai nghìn năm trăm ba mươi tám


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

2 084

=

2 000

+

?

+

4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 2 084 gồm 2 nghìn, 8 chục, 4 đơn vị

Vậy 2 084 = 2000 + 80 + 4

Vậy số cần điền vào ô trống là 80


Câu 3:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:

3 500

3 000 + 50

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 3 000 + 50 = 3 050

Số 3 500 và số 3 050 đều có chữ số hàng nghìn là 3. Số 3 500 có chữ số hàng trăm là 5, số 3 050 có chữ số hàng trăm là 0. Do 5 > 0 nên 3 500 > 3 050

Vậy 3500 > 3000 + 50


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

5

×

?

=

115

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

Số cần tìm là:

115 : 5 = 23

Vậy số cần điền vào ô trống là 23


Câu 5:

Tính giá trị của biểu thức 520 – (400 + 120)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 520 – (400 + 120) = 520 – 520 = 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận