Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 6. So sánh các số trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 260 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu >, < hoặc = vào ô trống

408

?

4 567

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lưu ý: Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn

+ Số 408 có 3 chữ số

+ Số 4 567 có 4 chữ số

Do số 408 có ít số chữ số hơn số 4 567 nên ta cần điền dấu < vào ô trống


Câu 2:

Điền dấu >, < hoặc = vào ô trống

3 112

?

2 585

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lưu ý: Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải

+ Số 3 112 có chữ số hàng nghìn là 3, số 2 585 có chữ số hàng nghìn là 2

+ Do 3 > 2 nên 3 112 > 2 585

Vậy ta cần điền dấu > vào ô trống


Câu 3:

Sắp xếp các số 5 232; 5 322; 5 223 theo thứ tự từ lớn đến bé

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ Số 5 232; 5 322; 5 223 đều có chữ số hàng nghìn là 5

+ Số 5 232 có chữ số hàng trăm là 2;

   Số 5 322 có chữ số hàng trăm là 3;

   Số 5 223 có chữ số hàng trăm là 2.

Do 3 > 2 nên số 5 322 lớn hơn hai số 5 232 và 5 223

+ Số 5 232 có chữ số hàng chục là 3

   Số 5 223 có chữ số hàng chục là 2

Do 3 > 2 nên 5 232 > 5 223

+ Ta có: 5 322 > 5 232 > 5 223

Do đó, các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 5 322; 5 232; 5 223


Câu 4:

Xe ô tô thứ nhất chở 1 260 kg gạo, xe ô tô thứ hai chở 2 040 kg gạo. Hỏi xe nào chở được nhiều gạo hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 1 260 có chữ số hàng nghìn là 1; Số 2 040 có chữ số hàng nghìn là 2.

Do 1 < 2 nên 1 260 < 2 040.

Vậy xe ô tô thứ hai chở được nhiều gạo hơn xe ô tô thứ nhất


Câu 5:

Điền dấu >, <, = vào ô trống

20 546

?

20 000 + 500 + 40 + 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 20 546 gồm 2 chục nghìn, 5 trăm, 4 chục, 6 đơn vị

Do đó: 20 546 = 20 000 + 500 + 40 + 6

Ta điền dấu “=” vào ô trống.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận