Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 7. Luyện tập có đáp án

  • 216 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống

15 320

 

6 954

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 15 320 gồm có 5 chữ số; số 6 954 gồm có 4 chữ số nên 15 320 > 6 954

Vậy ta cần điền dấu > vào ô trống


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 15 021 và số 15 210 đều có chữ số hàng chục nghìn là 1 và chữ số hàng nghìn là 5

Số 15 021 có chữ số hàng trăm là 0 và số 15 210 có chữ số hàng trăm là 2.

Do 0 < 2 nên 15 021 < 15 210

Vậy phát biểu 15 021 > 15 210 là phát biểu không đúng.


Câu 3:

Sắp xếp các số 2 050; 12 538; 10 294; 936 theo thứ tự từ lớn đến bé ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 936 là gồm có 3 chữ số

Số 2 050 gồm có 4 chữ số

Số 10 294 và số 12 538 gồm có 5 chữ số

+ Số 10 294 và số 12 538 đều có chữ số hàng chục nghìn là 1

+ Số 10 294 có chữ số hàng nghìn là 0; số 12 538 có chữ số hàng nghìn là 2

Do 0 < 2 nên 10 294 < 12 538

Vậy sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé ta được: 12 538; 10 294; 2 050; 938


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

10 100

10 200

10 300

?

?

10 600

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 100 đơn vị

Ta có:

 10 100 + 100 = 10 200

10 200 + 100 = 10 300

10 300 + 100 = 10 400

10 400 + 100 = 10 500

10 500 + 100 = 10 600

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 10 400; 10 500

10 100

10 200

10 300

10 400

10 500

10 600


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

1 230

1 240

1 250

?

1 270

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 10 đơn vị

Ta có:

1 230 + 10 = 1 240

1 240 + 10 = 1 250

1 250 + 10 = 1 260

1 260 + 10 = 1 270

Vậy số cần điền vào ô trống là 1 260

1 230

1 240

1 250

1260

1 270

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận