Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 8. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án

  • 239 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng

Chọn phát biểu đúng A. A là điểm ở giữa hai điểm B và C (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thằng

AB = BC = 2 cm

Nên B là trung điểm của đoạn thằng AC


Câu 2:

Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây

Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây A. A, B, C B. B, D, M C. M, N, P (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta thấy, điểm B nằm giữa hai điểm A, C trên cùng một đường thằng

Do đó, ba điểm A, B, C là ba điểm thằng hàng


Câu 3:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC?

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thấy: AH có độ dài 6 ô li; HC cũng có độ dài 6 ô li

              H nằm giữa A và C

Do đó H là trung điểm của AC


Câu 4:

Quan sát hình vẽ sau và chọn đáp án không đúng

Quan sát hình vẽ sau và chọn đáp án không đúng A. M là trung điểm của đoạn thẳng AB (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: AB = 6 cm

           BC = 7 cm

Vậy B không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC


Câu 5:

Chọn đáp án đúng: O là điểm nằm giữa hai điểm nào

Chọn đáp án đúng: O là điểm nằm giữa hai điểm nào A. D và N B. E và C (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

E, O, C thẳng hàng; O nằm giữa E và C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận