Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 9. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau: Đâu không phải là bán kính của hình tròn trên? A. OA B. OB (ảnh 1)

Đâu không phải là bán kính của hình tròn trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình tròn trên: OA, OB, OM đều là bán kính của hình tròn

                                 AB là đường kính của hình tròn


Câu 2:

Đường kính của hình tròn là:

Đường kính của hình tròn là: A. PQ B. MN C. OQ D. IM (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do ba điểm M, I, N thẳng hàng và I là tâm đường tròn nên MN là đường kính của đường tròn tâm I nêu trên


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là đúng:

Nhận xét nào sau đây là đúng: A. OA = OB  B. OC = OD C. Cả AB, CD là đường kính  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau nên ta có: OA = OB = OC = OD

Ta có: (A; O; B) và (C; O; D) là 3 điểm thẳng hàng, O là tâm đường tròn nên AB và CD là đường kính của đường tròn trên


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong một hình tròn, độ dài của đường kính gấp 2 lần độ dài của bán kính


Câu 5:

Cho hình tròn sau, biết AB = 18 cm. Tính độ dài OM.

Cho hình tròn sau, biết AB = 18 cm. Tính độ dài OM. A. 9 cm B. 18 cm C. 36 cm D. 10 cm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Do AB là đường kính của đường tròn trên nên

OA = OB = OM = 18 : 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận