Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác giả Anh Thơ có đáp án

  • 131 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Anh Thơ tên khai sinh là gì?

Xem đáp án

Tác giả Anh Thơ tên khai sinh là Vương Kiều Ân

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bút hiệu của tác giả Anh Thơ là?

Xem đáp án

Tác giả Anh Thơ có bút hiệu là Tuyết Anh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tác giả Anh Thơ quê ở?

Xem đáp án

Tác giả Anh Thơ quê ở Hải Dương

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tác giả Anh Thơ xuất thân trong:

Xem đáp án

Tác giả xuất thân trong một gia đình viên chức nhỏ, xuất thân Nho học

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Ý nào sau đây đúng:

Xem đáp án

- Nhà thơ chưa học hết bậc tiểu học nhưng chịu khó đọc sách ham văn chương.

Nhận biết

- Sống trong không khí gia đình buồn tẻ nặng nền nếp phong kiến, bà tìm đến thơ ca tự giải thoát và khẳng

định mình như nhiều thanh niên thời đó.

-Tháng Tám 1945 hăng hái tham gia cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước bằng thơ ca, là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận