Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường có đáp án

  • 289 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra tại:

Xem đáp án

Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/ 1937 tại thành phố Huế

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Năm 1960, Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp khóa I ban Việt Hán, Đại học Sư phạm Sài Gòn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế năm:

Xem đáp án

Năm 1964, Hoàng Phủ Ngọc Tường nhận bằng Cử nhân triết Đại học Văn hóa Huế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ngoài sáng tác văn học, Hoàng Phủ Ngọc Tường từng làm công việc nào sau đây?

Xem đáp án

Năm 1960 – 1966: Hoàng Phủ Ngọc Tường dạy học tại trường Quốc Học Huế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hoàng Phủ Ngọc Tường từng tham gia chiến đấu bằng văn nghệ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc nào?

Xem đáp án

Năm 1966 – 1975: Hoàng Phủ Ngọc Tường thoát li gia đình lên chiến khu, tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ bằng hoạt động văn nghệ

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận