Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Ngô Thì Nhậm có đáp án

  • 150 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ngô Thì Nhậm hiệu là?

Xem đáp án

Ngô Thì Nhậm hiệu là Hi Doãn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Ông là danh sĩ, nhà văn vào thời nào?

Xem đáp án

Ngô Thì Nhậm là danh sĩ, nhà văn vào thời Hậu Lê

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử cuộc đời Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án

Đáp án đúng:

- Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, xuống lệnh "cầu hiền" tìm kiếm quan lại của triều cũ. Ngô Thì Nhậm

và một số thân sĩ Bắc Hà khác lần lượt ra làm quan cho nhà Tây Sơn.

- Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thì Nhậm giữ chức Binh bộ thượng thư.

- Ông là người đứng đầu một trong những sứ bộ ngoại giao sang Trung Hoa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ngô Thì Nhậm có những sáng tác trên những thể loại nào?

Xem đáp án

+ Về thơ, Ngô Thì Nhậm có một số tập thơ nổi tiếng như: Bút hải tùng đàm, Thủy vẫn nhàn đàm (Thủy vẫn nhàn vịnh), Ngọc đường xuân khiếu, Cúc hoa thi trận, Thu cận dương ngôn, Cẩm đường nhàn thoại, Hy Doãn công thi văn tập, Hoàng hoa đồ phả, Sứ trình thi họa, Yên đài thu vịnh.

+ Về phủ, ông có 17 bài chép ở tập Kim mã hành dư.

+ Về văn, ông có một số tác phẩm lớn như: Hàn các anh hoa, Bang giao hảo thoại, Xuân Thu quản kiến, Kim mã hành dư và đặc biệt, Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh được coi là tác phẩm thể hiện nổi bật nhất tư tưởng

triết học của Ngô Thì Nhậm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án

Tác phẩm không phải của Ngô Thì Nhậm là: Thanh Hiên thi tập của Nguyễn Du

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận