Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Lý thuyết + luyện tập về Số từ có đáp án

  • 1191 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số từ là gì?

Xem đáp án

Số từ là từ dùng để xác định thứ tự và số lượng của sự vật nào đó

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Khi dùng để miêu tả số lương của vật thì số từ thường đứng trước?

Xem đáp án

Số từ thường đứng trước danh từ khi dùng để miêu tả số lượng của vật

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Số từ có thể phân chia thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Số từ có thể phân chia thành 2 nhóm: số từ chỉ số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các câu sau, câu nào chứa số từ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, F


Câu 5:

Xác định các số từ trong đoạn thơ sau:

“Chúng bay chỉ một đường ra

Một là tử địa hai là tù binh

Nghe trưa nay,tháng năm mồng bảy

Trên đầu bay,thác lửa hờn căm!

Trông: bốn mặt,lũy hầm sập đổ

Tướng quân bay lố nhố cờ hàng…”

Xem đáp án

Lời giải

“Chúng bay chỉ một đường ra

Một là tử địa hai là tù binh

Nghe trưa nay,tháng năm mồng bảy

Trên đầu bay,thác lửa hờn căm!

Trông: bốn mặt,lũy hầm sập đổ

Tướng quân bay lố nhố cờ hàng…”


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận