Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích tác phẩm Người thầy đầu tiên có đáp án

  • 1213 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Truyện Người thầy đầu tiên được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Truyện Người thầy đầu tiên được kể theo ngôi thứ nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hoàn cảnh sống của An-tư-nai như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, C, D, F


Câu 3:

Tình cảm mà An-tư-nai và tất cả học sinh dành cho thầy Đuy-sen là tình cảm?

Xem đáp án

Tình cảm mà An-tư-nai và tất cả học sinh dành cho thầy Đuy-sen là tình cảm yêu mến

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

An-tư-nai từng ước thầy An-tư-nai là?

Xem đáp án

An-tư-nai từng ước thầy An-tư-nai là anh ruột

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận